Forum v

Nakup a vyhraj ve Forum Liberec

Jak na to?

Přijďte od víkendu 13. – 15. 9. do nově otevřeného knihkupectví Luxor v OC Forum Liberec. Nakupte a staňte se členem našeho věrnostního programu KK Basic nebo KK Premium. Už členem jste? Nevadí, stačí, když při nákupu předložíte svou členskou kartu.

Kdo vyhraje?

Kávovar Nespresso získá ten, kdo splní podmínky soutěže a jeho účtenka bude mít za celý víkend nejvyšší hodnotu. Nakoupit můžete samozřejmě i víckrát!

Níže najdete podrobná pravidla a další doplňující informace.

Těšíme se na vás v největším a nejmodernějším knihkupectví v regionu!

Luxor, v knihkupectví jako doma

 

————————————————————————————————————————-

Pravidla spotřebitelské soutěže
„Nakup a vyhraj“

I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost NEOLUXOR, s.r.o., IČO: 62577620, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1067/25, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32816, organizuje na území České republiky v období od 13. 9. 2019 do 15. 9. 2019 spotřebitelskou soutěž pod názvem „Nakup a vyhraj“ (dále jen „soutěž“).

Níže uvedená pravidla (dále jen „pravidla“) jsou závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. Pravidla soutěže jsou platná pro všechny účastníky soutěže v České republice a jsou zveřejněna na webové stránce https://luxor.cz/blog/souteze/liberec-pravidla .

II. Vyhlašovatel soutěže

Organizátorem spotřebitelské soutěže je obchodní společnost NEOLUXOR, s.r.o., IČO: 62577620, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1067/25, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32816 (dále jen „organizátor“).

III. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý zákazník prodejny knihkupectví Luxor v OC Forum Liberec, který v období od 13. 9. 2019 do 15. 9. 2019 uskuteční v prodejně knihkupectví Luxor v OC Forum Liberec jakýkoliv nákup a zaregistruje se do věrnostního programu Knižní klub Basic nebo se stane členem Knižního klubu Premium. Podmínkou členství v Knižní klubu Basic a Knižním klubu Premium je věk minimálně 18 let.

Účastníkem soutěže může být také již stávající člen Knižního klubu Basic nebo Knižního klubu Premium, pokud splní podmínku nákupu a předloží věrnostní či klubovou kartu.

Zákazník může nákup opakovat bez omezení a účastnit se tak soutěže vícekrát.

Zákazník nemůže užít tutéž účtenku pro účely soutěže vícekrát.

Z účasti na soutěži jsou podle těchto pravidel vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k organizátorovi, jakož i k osobám s organizátorem personálně či majetkově spojeným.

Z účasti na soutěži budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky soutěže. Z účasti na soutěži budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. O vyloučení z účasti na soutěži rozhoduje organizátor.

IV. Termín soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 13. 9. 2019 do 15. 9. 2019.

Na výhru lze uplatnit nárok nejpozději do 13. 10. 2019, po tomto datu již nárok uplatnit nelze.

Výhra bude organizátorem předána výherci po vzájemné domluvě nejpozději do 31. 10. 2019.

V. Pravidla soutěže

Každý zákazník, který nakoupí v kamenné prodejně knihkupectví Luxor v OC Forum Liberec v období 13. 9. 2019 do 15. 9. 2019 a zaregistruje se do věrnostního programu Knižní klub Basic nebo se stane členem Knižního klubu Premium, se může zúčastnit soutěže.

Podmínky registrace do věrnostního programu Knižní klub Basic jsou dostupné na internetové adrese:  https://kk.luxor.cz/files/kk_basic_podminky_09_19.pdf

Podmínky členství v Knižním klubu Premium jsou dostupné na internetové adrese: https://www.knizniklub.cz/file/60359/Podminky_ucasti_KK_Premium.pdf

Do soutěže se mohou zapojit také již stávající členové Knižního klubu Basic nebo Knižního klubu Premium, podmínkou je předložení věrnostní nebo klubové karty.

Do soutěže bude zařazen každý zákazník, který splní výše uvedené podmínky a na pokladně kamenné prodejny knihkupectví Luxor v OC Forum Liberec předloží daňový doklad (dále jen „účtenka“) a věrnostní kartu Knižního klubu Basic nebo klubovou kartu Knižního klubu Premium ke kontrole zástupci organizátora (tj. zaměstnanci knihkupectví Luxor). Zástupce organizátora předložené doklady ověří a pokud jsou v souladu s pravidly soutěže, zařadí zákazníka do soutěže. Do soutěže budou zařazeny pouze úplné a nepoškozené účtenky, které budou vystaveny prodejnou knihkupectví Luxor v OC Forum Liberec.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže. Rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.Pokud organizátor zjistí, že zákazník předložil pro účely účasti v soutěži falešné, nesprávné či nepravdivé údaje a/nebo bude mít oprávněné podezření z páchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany zákazníka, bude oprávněn ho ze soutěže vyloučit, přičemž nárok zákazníka na výhru tímto zaniká.

VI. Výherce soutěže

Výhercem soutěže je ten účastník, který splní výše uvedené podmínky a jehož účtenka z nákupu v prodejně knihkupectví Luxor v OC Forum Liberec v období od 13. 9. 2019 do 15. 9. 2019 bude  vystavena na nejvyšší hodnotu (cenu zboží).

Výherce bude za účelem oznámení výhry kontaktován organizátorem prostřednictvím emailu či telefonického kontaktu dle údajů poskytnutých účastníkem soutěže za účelem registrace do věrnostního programu Knižní klub Basic nebo členství v Knižním klubu Premium.

Organizátor bude výherce výše uvedeným způsobem kontaktovat nejpozději do 20. 9. 2019. Výherce je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže.

VII. Výhry vložené do soutěže

Výhrou v soutěži je kávovar Nespresso EN85.L.

VIII. Způsob předání výhry

Nárok na výhru uplatňuje výherce na pokladně kamenné prodejny knihkupectví Luxor v OC Forum Liberec. Zde je povinen předložit účtenku a věrnostní kartu Knižního klubu Basic nebo klubovou kartu Knižního klubu Premium ke kontrole zástupci organizátora (tj. zaměstnanci knihkupectví Luxor). Zástupce organizátora předložené doklady ověří a pokud jsou v souladu s pravidly soutěže, předá výherci výhru, resp. se s výhercem domluví na předání výhry oproti potvrzení o převzetí výhry ke spotřebitelské soutěži „Nakup a vyhraj“ (dále jen „potvrzení o převzetí výhry“), které je přílohou č. 2 těchto pravidel, a to v níže uvedeném termínu, tj. nejpozději do 31. 10. 2019.

Za účelem předání výhry je výherce povinen vyplnit potvrzení o převzetí výhry, v němž uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo). Bez vyplněného potvrzení o převzetí výhry není možné výhru předat.

Potvrzení o převzetí výhry musí být ve dvou vyhotoveních vyplněno a podepsáno oběma stranami, tj. výhercem a zaměstnancem organizátora soutěže, který výhru předává.

Potvrzení o převzetí výhry slouží jako potvrzení o tom, že výhra byla předána.

Výhru lze uplatnit do 13. 10. 2019. Po tomto datu již nelze uplatnit nárok na výhru.

Výhra bude organizátorem předána výherci do 31. 10. 2019. Nebude-li ze strany výherce výhra převzata způsobem uvedeným v těchto pravidlech nejpozději do tohoto termínu, nárok výherce na ni zaniká, když výhra tak propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

Bude-li zjištěno, že výherce předložil pro účely účasti v soutěži či za účelem obdržení výhry falešné, nesprávné či nepravdivé údaje a/nebo bude mít organizátor oprávněné podezření z páchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany výherce, bude organizátorem vyloučen ze soutěže a zanikne mu nárok na výhru, která tak propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění pravidel a rozhodnutí o ne/vyloučení účastníka. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

IX. Změna podmínek soutěže a ukončení soutěže

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na omezení, odložení, přerušení, změnu či zrušení soutěže nebo změnu pravidel, která není v rozporu s právními předpisy upravujícími spotřebitelskou soutěž.

X. Osobní údaje, autorská díla

Osobní údaje účastníků soutěže se zpracovávají pouze za účelem účasti v soutěži a za účelem doručení a předání výhry. Bližší informace o zpracování osobních údajů, dalších účelech zpracování, předávání údajů mimo EU a vašich právech najdete v příloze č. 1 těchto pravidel.

Zpracování osobních údajů je předmětem souhlasu uživatele v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který je přílohou č. 1 těchto pravidel a obsahuje bližší informace o zpracování osobních údajů, dalších účelech zpracování, předávání údajů mimo EU a vašich právech.

Předložením účtenky a věrnostní karty Knižního klubu Basic nebo klubové karty Knižního klubu Premium každý účastník potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže a tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, schvaluje a přistupuje k nim.

XI. Přílohy

Příloha 1: Ochrana osobních údajů.

Příloha 2: Potvrzení o převzetí výhry ke spotřebitelské soutěži Nakup a vyhraj.

Oba dokumenty jsou součástí tohoto ujednání a vztahují se na ně stejná práva i podmínky.

XII. Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), výhru není možno vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Není možné uplatnit nárok na výhru v alternativní podobě.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Tyto podmínky nabývají účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ existence rozdílných znění podmínek soutěže je platné a závazné jejich poslední znění na webových stránkách knihkupectví Luxor.

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností podmínek.

V případě rozporu ustanovení pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, je rozhodující znění ustanovení těchto pravidel.

V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže, které je konečné.

Jediná a úplná pravidla jsou uložena u organizátora a uveřejněna na webových stránkách knihkupectví Luxor https://luxor.cz/blog/souteze/liberec-pravidla .

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze spotřebitelské soutěže je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, email: [email protected], webové stránky: adr.coi.cz. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V Praze dne 9. 9. 2019

———————————————————————————————————

Ochrana osobních údajů

Společnost NEOLUXOR, s.r.o., IČO: 62577620 (dále jen „my“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme v souvislosti se spotřebitelskou soutěží „NAKUP A VYHRAJ“, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A.  Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

a)  identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;

b)  kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména adresa pro doručení a telefonní číslo;

B.  Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a to bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete. Vaše údaje budeme zpracovávat pouze pokud vyhrajete v soutěži a budete příjemcem některé z výher.

B.1  Pokud se zúčastníte soutěže.

Pokud se zúčastníte soutěže, zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

·  předání výhry

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání soutěže a následně archivační lhůty 2 let. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

C.  Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to:

·  v souvislosti s výhrou v soutěži přepravci, který výhru doručí

D.  Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci nárokování a předání výhry.

E.  Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497 a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915

F.  Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

·  vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

·  odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat,

·  využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo

·  domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

·  popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné

·  vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl)

·  vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

·  vzneste námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část B.7 Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího vaše osobní údaje zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování: Nejste-li aktivním členem Knižního klubu (tedy nezakoupíte-li si alespoň jeden knižní titul v období platnosti každého katalogu) po dobu více než pěti po sobě jdoucích period, pro které jsou platné jednotlivé katalogy Knižního klubu (leden – březen, duben – květen, červen – srpen, září – prosinec), získáváte automaticky status tzv. neaktivního člena, kterému od té doby není zasílán katalog ani další nabídky. K přidělení tohoto statusu dochází automaticky a vy máte právo odmítnout toto automatizované rozhodování a požadovat individuální posouzení z naší strany.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G.  Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, můžete provést dle informací zveřejněných na https://www.euromedia.cz/ochrana-soukromi/.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na [email protected]

Sdílet

Napsat komentář